Siivouspalvelu Puhto

Siivoussopimusehdot

Yleiset siivous toimitus- ja sopimusehdot

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Siivouspalvelu Puhto - Turku Kotitaloussiivouspalveluiden, ja Siivouspalvelu Puhto - Turku Yrityspalveluiden (jäljempänä Siivouspalvelu Puhto) tekemiin palvelusopimuksiin.

2. Sopimusasiakirjat

Palvelusopimuksen kokonaisuuden muodostavat allekirjoitettu Siivouspalvelusopimus ja nämä yleiset ehdot. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa asiakirjojen pätevyys toisiinsa nähden määräytyy tässä luetellun järjestyksen mukaan. Henkilöasiakkaiden osalta noudatetaan kuluttajansuojalain määräyksiä, mikäli ne ovat ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

3. Yhteyshenkilöt

Kumpikin osapuoli nimeää yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijapuolelle sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista.

4. Toimittajan velvollisuudet

Siivouspalvelu Puhto sitoutuu toimittamaan tilatut palvelut ja tuotteet palvelusopimuksessa määritellyssä laajuudessa ja aikataulussa. Siivouspalvelu Puhto vastaa toimituksen laadusta ja luotettavuudesta normaalitasolla. Siivouspalvelu Puhto on vakuuttanut toimintansa vastuuvakuutuksella. Siivouspalvelu Puhto nimeää asiakaskohtaisen yhteyshenkilön, joka ottaa vastaan asiakaspalautteet ja reklamaatiot ja jolla on oikeus sopia palvelusopimuksen sisältöön ja toteutukseen liittyvistä muutoksista.

5. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon palvelusopimuksessa. Jos asiakkaalle aiheutuu vahinkoa puutteellisen informaation johdosta, tätä ei korvata. Asiakkaan tulee asianmukaisesti suorittaa oma osuutensa ja toimillaan helpottaa palvelun asianmukaista toteutusta. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Siivouspalvelu Puhto :n työntekijöillä on esteetön pääsy sovittuina ajankohtina suorittamaan palvelusopimuksessa määriteltyjä tehtäviä, ellei avainsäilöstä ole sovittu. Mikäli sopimuksen mukaisen palvelun toteutus viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, Siivouspalvelu Puhto veloittaa odotusajalta kulloinkin voimassa olevan tuntiveloitushinnan mukaisen korvauksen täysinä tunteina. Mikäli palvelun toteutus estyy kokonaan asiakkaasta johtuvasta syystä, eikä asiasta ole sovittu kirjallisesti asiakkaan ja Siivouspalvelu Puhto:n nimeämän yhteyshenkilön kesken vähintään 48 tuntia aikaisemmin, on Siivouspalvelu Puhto:llä oikeus laskuttaa asiakkaalta sama hinta kuin sopimuksenmukaisesti toteutuneesta palvelusta. Asiakas ei saa sopia työn sisältöön tai toteutukseen liittyvistä muutoksista muiden, kuin Siivouspalvelu Puhto:n nimeämän yhteyshenkilön kanssa. Työ tehdään, mikäli muuta ei ole kirjallisesti erikseen sovittu, toimittajan aineilla ja välineillä. Normaalit peruspuhdistusaineet sisältyvät käyntikerran hintaan. Mahdollisesti tarvittavat erikoispuhdistusaineet, liuottimet, vahat tms. veloitetaan erikseen. Palvelun tuottamiseksi tarvittavat aineet ja välineet määritellään palvelulomakkeessa.

6. Palvelumaksut ja muut kustannukset

Palvelumaksu ja sen sisältö määritellään palvelusopimuksessa. Mikäli maksun perusteena on jatkuva palvelusopimus, se erääntyy maksettavaksi niin kuin siivouspalvelusopimuksessa on sovittu. Muut maksut peritään toteutuneiden toimenpiteiden perusteella jälkikäteen, maksuehdon ollessa 7 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyneille maksuille peritään vuotuista, lain mukaista viivästyskorkoa. Jatkuvassa palvelusopimuksessa määritelty käyntikerran hinta on kiinteä ja perustuu vuoden keskiarvoon, vaikka työn sisältö käyntikertojen välillä vaihtelee palvelusopimuksessa määritellyllä tavalla. Mikäli sopimus päättyy niin, että kaikkia vuoden ajalle jaksotettuja töitä ei ole ehditty toteuttaa, Siivouspalvelu Puhto ei ole velvollinen hyvittämään näistä, jo veloitettuihin palvelumaksuihin. Asiakkaan on esitettävä laskuun kohdistuvat huomautukset viiden ( 5 ) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

7. Palvelumaksujen muutokset

Palvelusopimuksen hinta on sidottu elinkustannusindeksiin, perustana indeksin pisteluku 01/01/ kuluvana vuonna. Hinta tarkistetaan aina tulevan tammikuun 1. päivä kyseisen ajankohdan indeksiä vastaavaksi. Tämä tarkistus tapahtuu automaattisesti. Lisäksi Siivouspalvelu Puhto on sopimuskauden aikana oikeutettu tekemään julkisten maksujen ja verojen korotusten mukanaan tuomia muutoksia palvelumaksuihin ilman, että tätä voidaan pitää purkamiseen oikeuttavana sopimuksen muutoksena. Näistä palvelumaksun muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan heti niiden perusteiden tultua selvitetyiksi.

8. Siivoussopimuksen muuttaminen ja tilapäinen keskeytys

Sopimuksen muutokset ovat päteviä vain kirjallisina ja molempien osapuolten allekirjoittamina. Siivouspalvelu Puhto on kuitenkin oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan sopimusehtoja ilman, että tätä voidaan pitää purkamiseen oikeuttavana sopimuksen muutoksena silloin, kun muutos johtuu lain tai viranomaismääräysten muutoksesta tai toimintaympäristön oleellisesta muuttumisesta ja sopimuksen muuttaminen on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilapäisesti palvelutilaus ilman kuluja viimeistään viikkoa ennen sovittua palvelun tapahtumapäivää. Ilmoittamispäivä ja tapahtumapäivä lasketaan mukaan viikkoon.

9. Sopijapuolten maksukyky

Mikäli jompikumpi sopijapuoli joutuu konkurssiin, selvitystilaan, yrityssaneerausmenettelyyn tai muutoin vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin eikä tämän vuoksi kykene suorittamaan sopimuksenmukaisia velvoitteitaan, on toisella osapuolella oikeus keskeyttää omat suorituksensa ja lisäksi oikeus purkaa sopimus kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti vastapuolelle.

10. Salassapitovelvollisuus

Siivouspalvelu Puhto:n työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

11. Vastuu ja vahingot

Siivouspalvelu Puhto vastaa suoranaisista ja välittömistä vahingoista, jotka sen palveluksessa oleva henkilö on tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttanut. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät Siivouspalvelu Puhto:n vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti. Siivouspalvelu Puhto:n vastuuta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon asiakkaan myötävaikutus vahingon syntymiseen, asiakkaan antamien tietojen tai toimintaohjeiden puutteellisuus tai virheellisyys sekä se, olisiko asiakas voinut estää tai rajoittaa syntyneen vahingon laajuutta. Siivouspalvelu Puhto ei vastaa missään olosuhteissa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Siivouspalvelu Puhto ei ole vastuussa niistä asiakkaalle aiheutuvista vahingoista, jotka ovat Siivouspalvelu Puhto:n vaikutuspiirin ulkopuolella (esim. häiriöt yleisessä sähkönjakelussa tms.).

12. Reklaamaatiot ja huomautukset

Mikäli asiakas on tyytymätön palvelun toimitukseen, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti Siivouspalvelu Puhto:n yhteyshenkilölle viimeistään 7 päivän kuluessa palvelun suorittamisesta tai virheen havaitsemisesta tai siitä kun se olisi pitänyt havaita. Tässä tapauksessa Siivouspalvelu Puhto korjaa, mikäli mahdollista, virheen viivytyksettä. Mikäli palvelu on ollut kokonaisuudessaan virheellinen, toimitetaan asiakkaalle ensi sijassa uusi vastaava palvelu.

13. Ylivoimainen este

Siivouspalvelu Puhto ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä tai ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneesta vahingosta. Tällaisia esteitä ovat mm. luonnonmullistukset, rajuilmat, kulkutaudit tai työtaistelutoimenpiteet.

14. Sopimuskausi ja irtisanominen

Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua, määräajaksi tai toistaiseksi. Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua tuotetuksi, määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päättymispäivänä. Toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin 1 kalenterikuukautta niin, että irtisanomisaika alkaa irtisanomiskuukauden viimeisenä päivänä.

15. Siivoussopimuksen purkaminen

Siivouspalvelu Puhto:lla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut toistuvasti tai enemmän kuin 30 päivää tai jos asiakas toistuvasti rikkoo sopimusta. Asiakkaan on tällöin korvattava Siivouspalvelu Puhto:lle sopimusrikkomuksesta aiheutuneet vahingot ja maksamattomat sopimuksen mukaiset maksut. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli Siivouspalvelu Puhto olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa, jos osapuoli korjaa tilanteen neljäntoista ( 14 ) vuorokauden kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

16. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä keskinäisin neuvotteluin. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet Turun käräjäoikeudessa.

Palvelut

Tyhjennyssiivous

 

Viikkosiivous

 

Hajunpoisto / Otsonointi

 

Ikkunoiden pesu

 

Sopimusehdot